ตรากรมพัฒนาที่ดิน

เครื่องหมายราชการแห่งกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นรูปพระอิศวรปางประทานพร และมีภาพประกอบภายในกรอบวงกลม อันแสดงความหมายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วย ดิน พืช ฝน แสงอาทิตย์ เบื้องล่างของภาพมีตัวอักษรกรมพัฒนาที่ดิน

ประวัติสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

   สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่บ้านสามขา เลขที่ 270 หมู่ที่ 15 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร สังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาทีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเมื่อปี พ.ศ. 2537 กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหารและได้มีคำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 4978/2537 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2537 แต่งตั้งให้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ไปปฏิบัติงานที่ สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร โดยเช่าที่ทำการอาคารเลขที่ 148 หมู่ที่ 17 ตำบลมุกดาหารอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ต่อมา ปี พ.ศ. 2538 กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารที่ทำการบ้านพักข้าราชการและลุกจ้างประจำ ฯลฯ ของสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร บริเวณที่สาธารณประโยชน์ของบ้านสามขา หมู่ที่ 2 (หมู่ที่ 15 ในปัจจุบัน) ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร (ถนนสายมุกดาหาร - ธาตุพนม กม. ที่ 18) โดยสภาตำบลคำป่าหลายได้มอบพื้นที่ดังกล่าวในจำนวน 116 ไร่ เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้ย้ายจากที่ทำการเดิมเข้ามาปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2539

ทำเนียบผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

directer2

นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

 

ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

นายเรียบ บริสุทธิ์ชื่นใจ Kachen kanisarin sakarin
นางเดือนเพ็ญ ชำนาญ
เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส
ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 1
นายคเชนทร์ สูฝน
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2
นางคนิสริน เย็นไทย
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 3
นายศักรินทร์ จันทรัตส์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 4
weerayut meechai ampon niwat
นายธนากร ประชุมศรี
นักวิชาการเกษตร
นายมีชัย ทองคำ
นักวิชาการเกษตร
นายอำพล ซาเสน
นักวิชาการเกษตร 
นายนิวัฒน์ จันทะจวง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

 

 ฝ่ายบริหารทัวไป

ปรางค์ทิพย์
นางสาวปรางค์ทิพย์ ชุมจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
sakda niwat Kesarin
 นายศักดา จันทร์ขอนแก่น
พนักงานขับรถยนต์ 
นางกาญจนา สาวันดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางเกศริน ชื่นตา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
mongkol kanjana  wimolrut
นายมงคล มหามาตร
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
นางนิรัน แซ่ตัง
นักวิชาการเงินและบัญชี 
นางสาววิมลรัตน์ อะปะหัง
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย 
  saifon 1  
 
นางสายฝน คำลือไชย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

(ลูกจ้างชั่วคราว)

 

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร


     
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมพัฒนาที่ดิน
     


1.
ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.
ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ และจำแนกดิน เพื่อกำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน การกำหนดบริเวณการใช้ที่ดิน การควบคุมการใช้ที่ดินบริเวณที่มีการใช้หรือทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมี หรือวัตถุอื่นใด การกำหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งติดตามสถานการณ์สภาพการใช้ที่ดิน

3.
ศึกษา วิจัย และพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ำ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรในไร่นา การปรับปรุงบำรุงดิน การผลิตและใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน การปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดการที่ดินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร

4.
ให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบดิน น้ำ พืช ปุ๋ย พร้อมให้คำแนะนำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน

5.
ศึกษา วิเคราะห์ และผลิตแผนที่ภาพถ่าย จัดทำสำมะโนที่ดิน และพัฒนาระบบแผนที่ฐาน เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการใช้ การพัฒนาการผลิต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและอื่น ๆ

6.
ถ่ายทอดผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และให้บริการด้านการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งสร้างเครือข่ายหมอดินอาสา และกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง เพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ดินและด้านอื่น ๆ

7.
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 วิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาที่ดิน
     
  เป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน 
  เพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ ภายในปี 2570  
     

     
 พันธกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
     
1.  สำรวจ วิเคราะห์ จำแนกดิน และสำมะโนที่ดิน เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2.  พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการดินที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
3.  สร้างศูนย์กลางข้อมูลอัจฉริยะทางดินของประเทศ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน
4.  พัฒนาที่ดินด้วยระบบการบริหารจัดการเชิงรุก ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการวางแผน ถ่ายทอดเทคโนโลยี อนุรักษ์ดินและน้ำ และปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อรักษาสมดุลความเสื่อมโทรมของที่ดินและนิเวศเกษตร
5.  ยกระดับองค์การด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรรม
   

     
ค่านิยมองค์กร : TEAM For Soils
     
  TEAM For Soils (ทีมดี ดินดี)  
  T-Teamwork : สร้างทีม
  E-Energetic : ทำงานเชิงรุกอย่างมีพลัง 
  A-Agile : คล่องแคล่ว 
  M-Move Forward : มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
     
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
Design by Mukdahan Land Development Station