แนะนำกรม
ประวัติกรมพัฒนาที่ดิน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมฯ
การแบ่งส่วนราชการ
      แผนผังแบ่งส่วนราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
      หน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน
      สถานที่ตั้ง สพข. และ สพด.
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
      กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน
      กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2557
      ระเบียบกรมพัฒนาที่ดินว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2562
บุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน
      ผู้บริหารระดับสูง
      ผู้เชี่ยวชาญ
      ผู้อำนวยการส่วนกลาง
      ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต
      ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
 
ยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)
ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580)
พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)
กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)
ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ฉบับที่ 12
 
แผนงาน/งบประมาณ
ปีงบประมาณ 2566
      แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ปีงบประมาณ 2565
      แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565
      การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
      แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
      รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
      รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
      แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
      แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
      แผนการขับเคลื่อนการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี 2564
      ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2)
      ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน
      รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
      รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
      รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
      รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 12 เดือน
      รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2563
      แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
      แผนการขับเคลื่อนการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี 2563
      รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
      รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
 
บริหารจัดการ
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2560-2564
แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากร ระยะ 3 ปี 2564-2566
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2564
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2563
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
Smart Officer
รายนามผู้ได้รับรางวัลประจำปี กรมพัฒนาที่ดิน
 
ความร่วมมือ (MOU)
แผนงานความร่วมมือ
โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (MOU)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
 
วินัยและจริยธรรม
วินัยและจริยธรรม กรมพัฒนาที่ดิน
ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิหน้าที่
ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม
โครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และสร้างสังคมที่ดี
 
ข่าวสาร
ข่าวผู้บริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
Slides
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมพัฒนาที่ดิน
รางวัลเลิศรัฐ ปี 2565
การประเมิน ITA ปี 2565
ความรู้ปุ๋ยอินทรีย์กรมพัฒนาที่ดิน
 
ลิ้งค์สำคัญ
บริการตรวจสอบดินเพื่อการเกษตร
e-Service
Easy Service
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานเครือข่าย
บัตรดินดี
ITA กรมพัฒนาที่ดิน
 
คลังความรู้
คลังความรู้
ถังความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน
เอกสาร Download
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
วีดีโอน่าสนใจ
วีดีโอน่าสนใจ
 
ข่าวสารต่างๆ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวทั่วไป
ข่าวปฏิทิน
 
Program
PGS
เกษตรอินทรีย์
เกษตรทฤษฎีใหม่
หมอดินอาสา
Application LDD
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 
Important
Covid-19
Data Governance กรมพัฒนาที่ดิน
ระบบบัญชีข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
บัญชีรายการข้อมูล
ข้อมูลสารสนเทศ
แนวทางการส่งเสริมการเกษตร
แผนการใช้ที่ดิน
Ai Chatbot
โครงการพระราชดำริ
DOC
DCIO
รายงานผู้สอบบัญชี
ศปท.พด.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
Design by Mukdahan Land Development Station