หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ขั้นตอนการขอรับบริการ
ค้นหา
 
 

ขั้นตอนการขอรับบริการ สารเร่งซูเปอร์ พด.
1. ผู้ขอรับบริการกรอกแบบฟอร์ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่)
 Red animated arrow down
2. ยื่นคำขอรับบริการกับเจ้าหน้าที่ควบคุมสารเร่งฯ หัวหน้าหน่วย หรือเจ้าหน้าที่ของสถานีฯ ที่รับเรื่อง
 Red animated arrow down
3. เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ จำนวนที่อนุมัติเบิกจ่ายเป็นไปตามที่กรมพัฒนาที่ดินกำหนด
 Red animated arrow down
4. เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกจ่ายตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติ พร้อมสาธิตและแนะนำวิธีการใช้