หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

โครงสร้างหน่วยงาน
ค้นหา
 
 

 โครงสร้างหน่วยงาน

directer2

นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

 

 ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

นายเรียบ บริสุทธิ์ชื่นใจ pichai sumrit sumrit
นางเดือนเพ็ญ ชำนาญ
เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 1
นายพิชัย โพธิโสภา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2
นายสัมฤทธิ์ ไกรยนุช
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 3
นางคนิสริน เย็นไทย
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 4
weerayut ampon meechai niwat
นายธนากร ประชุมศรี
นักวิชาการเกษตร
นายอำพล ซาเสน
นักวิชาการเกษตร
นายมีชัย ทองคำ
นักวิชาการเกษตร 
นายนิวัฒน์ จันทะจวง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
  sakda
-
-
นายศักดา จันทร์ขอนแก่น
พนักงานขับรถยนต์ 

 

 ฝ่ายบริหารทัวไป

ปรางค์ทิพย์
นางสาวปรางค์ทิพย์ ชุมจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
wanna niwat Kesarin
 นางวรรณา คะสุดใจ
พนักงานธุรการ
นางกาญจนา สาวันดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางเกศริน ชื่นตา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
mongkol kanjana  
นายมงคล มหามาตร
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
นางนิรัน แซ่ตัง
นักวิชาการเงินและบัญชี 
-
  saifon 1 ปาริชาติ
 
นางสายฝน คำลือไชย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

(ลูกจ้างชั่วคราว)

นางสาวปริชาติ คะสุดใจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลูกจ้างชั่วคราว)