หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

วิสัยทัศน์,พันธกิจ
ค้นหา
 
 

6849-1
6859
6861
6864
6865
Dongloung2561
Kunchai2561
mhodin61dontan
mhodin61kamchaie
Mueng2561
Nongsung2561
Soilday2560
SPKDongloung2561
strow61
tumbon61
Wanyai2561
world-worming61
ydrsoil61

 วิสัยทัศน์

  มุ่งอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาที่ดิน เสริมสร้างท้องถิ่น พัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน

 
  พันธกิจ

  ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เรื่องการพัฒนาที่ดิน

  ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างเกษตรกร หมอดินอาสา กับกรมพัฒนาที่ดิน

  ทำหน้าที่ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการๆ เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน

  ทำหน้าที่อนุรักษ์ทรัพยากรที่ดินให้ยั่งยืน

 
 วัตถุประสงค์

  ดำเนินการเผยแพร่งานด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อที่จะให้เกษตรกรและผู้สนใจได้ทราบและเข้าใจถึงความสำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน

  เพื่อให้การบริการช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการพัฒนาที่ดินในรูปแบบต่างๆ เช่น การอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุ

  เป็นแหล่งประสานงานและติดต่อของเกษตรกรและส่วนราชการต่างๆ

  เป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดินในจังหวัดมุกดาหาร