หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

หน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ
 
 
 หน้าที่ ความรับผิดชอบ
Mukdahan

  ให้บริการช่วยเหลือเกษตรกรในการควบคุมและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน การปรับปรุงบำรุงดิน การก่อสร้างแหล่งน้ำประจำไร่นา

  แนะนำช่วยเหลือเกษตรกรในการรักษาและปรับปรุงคุณค่าของดินมิให้เสื่อมโทรม โดยวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดินและการใช้พันธ์พืชที่เหมาะสม

  สาธิตและเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรเพื่อให้ใช้ที่ดินได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ