หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)
ค้นหา
 
 

วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ร่วมต้อนรับชุดประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม “ฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด 19” โดยมี พ.ท. กุญช์ญาณ์ อานามนารถ เป็นหัวหน้าชุดประเมินผล ในการนี้ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ผอ.ศอ.จอส. พระราชทานจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานให้การต้อนรับ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

หัวหน้าชุดประเมินผล ได้ฝากประเด็นการดำเนินงานของฟาร์มตัวอย่างฯ จาก ศอ. จอส. พระราชทาน 2 ประการ ประกอบด้วย

1. การดำรงสภาพของฟาร์มตัวอย่างฯ ในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ ขยายผล

2.ด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่จะได้นำความรู้ไปต่อยอดขยายผลในพื้นที่ตนเอง เป็นต้นแบบในการพึ่งพาตนเอง การรวมกลุ่มพัฒนา ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ชุมชนและสังคมต่อไป

10853 10854
10853 10854
10853 10854
10853 10854