หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)
ค้นหา
 
 

เสาร์ที่วันที่ 26 กันยายน 2563 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ร่วมให้การต้อนรับ นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 และผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย บุคลากรในสังกัด ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 11/2563 และได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงพื้นที่ปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าว เป็นการปลูกพืชผสมผสาน โดยใช้หลักการโคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่ของนายนิวัฒน์ โภคทรัพย์ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย โดยในพื้นที่ดังกล่าว ได้ทำการปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวเพียงชนิดเดียว มาเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสาน เพื่อเป็นแปลงต้นแบบ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ สามารถนำไปปรับใช้ หรือเป็นสถานที่เรียนรู้ ศึกษาดูงาน ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีกิจกรรมการปลูกแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน การปรับปรุงบำรุงดิน การใช้ประโยชน์บ่อน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน นอกจากนั้นยังมีการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่าย กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ นำไปสู่การเกษตรแบบยั่งยืนในอนาคต และยังร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในโครงการ “ล้านกล้า รักษ์แผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ แปลงเกษตรกร นายนิวัฒน์ โภคทรัพย์ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

10853 10854
10853 10854
10853 10854
10853 10854