หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)
ค้นหา
 
 

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม

จังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่ดำเนินการตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ราษฎร ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2563 จำนวน 9 พื้นที่ เนื้อที่รวม 41,049 ไร่ การประชุมในวันนี้ได้พิจารณาประเด็นในการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย และติดตามผลการดำเนินงาน มีประเภทที่ดินเป้าหมายดำเนินการทั้งพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่นิคมสร้างตนเองและที่ดินสาธารณะประโยชน์ พร้อมนี้ได้พิจารณาเห็นชอบและรับรองรายชื่อผู้ที่จะได้รับการจัดที่ดิน (เพิ่มเติม) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 และแปลงที่ 2 ซึ่งได้กำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป

10853 10854
10853 10854
10853 10854