หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)
ค้นหา
 
 

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันดำเนินกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day) โดยร่วมกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์และกำจัดวัชพืชบริเวณรอบสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึก ปลูกฝังทัศนคติที่ดี สร้างความมีระเบียบวินัยของพนักงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เสริมสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม เพื่อให้กิจกรรม 5 ส. เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

10853 10854
10853 10854
10853 10854