หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ดำเนินงานโครงการบริหารพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นเกษตรผสมผสาน (Zoning by Agri-map) กิจกรรมปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นเกษตรผสมผสาน โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ได้แก่ ถังหมัก กากน้ำตาล ผัก ผลไม้ และสารเร่ง พด.2 ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ที่มีศักยภาพพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 59 ราย

S 11116576 S 11116582
S 11116585 S 11116590
S 11116593 S 11116598