หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสม และมีจุดประสงค์หลักในประเด็นการลดต้นทุนการผลิตยางพารา เป้าหมายเกษตรกร จำนวน 200 ราย โดยในงานสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหารได้ถ่ายทอดความรู้ในฐานเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการปรับปรุงบำรุงดินในสวนยางพารา โดยบรรยายให้ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน การปรับปรุงบำรุงดิน และแจกจ่ายสารเร่ง พด. ชนิดต่างๆ ให้แก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน ทั้งนี้เกษตรกรได้ให้ความสนใจในการเรียนรู้เทคโนโลยีจากกรมพัฒนาที่ดินเป็นอย่างมาก

30141 30142
30230 30231
30232 30234