หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ร่วมสนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ในการเป็นวิทยากรในครั้งนี้ได้บรรยายและสาธิต พร้อมให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติจริง เรื่องการนำขยะที่คัดแยกแล้วจากครัวเรือนมาใช้ในการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพโดยใช้สารเร่ง พด.1 และผลิตน้ำหมักชีวภาพโดยใช้สารเร่ง พด.2 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรต่อไป และช่วยลดปัญหาขยะจากครัวเรือนได้อีกทางหนึ่ง มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 50 ราย

30236 30238
30242 30240
30243 30244
30245 30246