หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ดำเนินงานโครงการบริหารพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นเกษตรผสมผสาน (Zoning by Agri-map) กิจกรรมปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นเกษตรผสมผสาน โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ได้แก่ ถังหมัก กากน้ำตาล ผัก ผลไม้ และสารเร่ง พด.2 ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพื้นที่ไม่เหมาะสมโดยการขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. เพื่อทำการเกษตรผสมผสาน ด้านพืช ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 48 ราย

zoning nikom (5) zoning nikom (6)
zoning nikom (9) zoning nikom (7)
zoning nikom (3) zoning nikom (1)