หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม สนับสนุนปัจจัยการผลิตน้ำหมักชีวภาพ ได้แก่ ถังหมัก กากน้ำตาล ผักผลไม้ และสารเร่ง พด.2 ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ อันเกิดจากการพัฒนาศักยภาพของตนเองครอบครัวและชุมชน ในพื้นที่อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 129 ราย

143634 143639
143640 143643