หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ให้แก่เกษตรกร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยเป็นการบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรในด้านต่างๆ และสามารถนำ องค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ในไร่นาและสวนของตนเองได้ ทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตร และทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายเกษตรกร จำนวน 200 ราย โดยในงานสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหารได้ถ่ายทอดความรู้ใน ฐานเรียนรู้ที่ 4 ซึ่งเป็นฐานเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ มีการบรรยายให้ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน การปรับปรุงบำรุงดิน และแจกจ่ายสารเร่ง พด. ชนิดต่างๆ ให้แก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน ทั้งนี้เกษตรกรได้ให้ ความสนใจในการเรียนรู้เทคโนโลยีจากกรมพัฒนาที่ดินเป็นอย่างมาก

71338 71341
71339 71340
71342 71343