หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร สนับสนุนวิทยากรการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร ชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลป่าไร่ หมู่ที่ 6, 7, 8, 10, และ 11 รุ่นที่ 1 ณ ลานวัดชุมชนบ้านนาสมบูรณ์ หมูที่ 10 ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ในการฝึกอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยหัวข้อที่เป็นประโยชน์แก่เกษตร ได้แก่ การสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช เป็นต้น ส่วนหัวข้อที่วิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหารได้บรรยายนั้น คือ การบริหารจัดการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่ (Zoning) โดยให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง ซึ่งอ้างอิงจากแผนที่ความเหมาะสมสำหรับปลูกพืชของกรมพัฒนาที่ดิน (LDD Zoning) เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรให้เหมาะสมและได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย

S 819212 S 819210
S 819213 S 7217230