หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร สนับสนุนวิทยากรการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร ชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลเหล่าหมี ณ ศาลากลางบ้านเหล่าหมี หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ในการฝึกอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยหัวข้อที่เป็นประโยชน์แก่เกษตร ได้แก่ การสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช เป็นต้น ส่วนหัวข้อที่วิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหารได้บรรยายนั้น คือ การบริหารจัดการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่ (Zoning) โดยให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง ซึ่งอ้างอิงจากแผนที่ความเหมาะสมสำหรับปลูกพืชของกรมพัฒนาที่ดิน (LDD Zoning) เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรให้เหมาะสม และได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย

193509 193513
193507 193514