หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มทักษะแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 รุ่นที่ 7 โดยมี นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรในที่ดินของตนได้ มีกำหนดการอบรมทั้งหมด 3 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 16-18 กรกฎาคม 256 ซึ่งวิชาการอบรมในวันแรกประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ "แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD ZONING และความเหมาะสมของดิน" โดย นายเกรียงไกร อิ่มสมโภช ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน (สพข.4) เป็นผู้บรรยาย และการบรรยายในหัวข้อ การตรวจวิเคราะห์ดินโดยใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนามของกรมพัฒนาที่ดินและแปรผลวิเคราะห์ดินตามค่าวิเคราะห์ดินด้วยตนเอง โดยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ดิน (สพข.4) เป็นผู้บรรยาย มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 30 ราย

16 07 61 (79) 16 07 61 (80)
16 07 61 (77) 16 07 61 (94)
16 07 61 (101) 16 07 61 (121)
16 07 61 (153) 16 07 61 (147)
16 07 61 (150) 16 07 61 (156)
16 07 61 (159) 16 07 61 (97)