หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มทักษะแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 รุ่นที่ 7 เพื่อให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรในที่ดินของตนได้ มีกำหนดการอบรมทั้งหมด 3 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 16-18 กรกฎาคม 256 ในวันที่ 2 ของการฝึกอบรม ภาคเช้าประกอบด้วยรายวิชา การจัดการดินมีปัญหา บรรยายโดย นางสาววรรณา สุวรรณวิจิตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ การจัดการดินด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ บรรยายโดย นางสาวพัชนี เค้ายา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จากกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน (สพข.4) และการบริหารจัดการน้ำ บรรยายโดย นายยุทธสงค์ นามสาย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนระบบการพัฒนาที่ดิน (สพข.4) ภาคบ่ายเป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติจริง โดยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร เรื่องการผลิตปุ๋ยหมักโดยสารเร่ง พด.1 การผลิตสารป้องกันโรครากเน่าโดยใช้สารเร่ง พด.3 การผลิตน้ำหมักชีวภาพโดยใช้สารเร่ง พด.2 สารบำบัดน้ำเสียโดยใช้สารเร่ง พด.6 และสารไล่แมลงศัตรูพืชโดยใช้สารเร่ง พด.7 การบรรยายเรื่องหญ้าแฝก และการบรรยายเรื่องพืชปุ๋ยสด ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรที่เข้าฝึกอบรมในการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ทำการเกษตรของตนเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น

17 07 2561 (1) 17 07 2561 (5)
17 07 2561 (14) 17 07 2561 (20)
17 07 2561 (28) 17 07 2561 (31)
17 07 2561 (33) 17 07 2561 (49)
17 07 2561 (70) 17 07 2561 (71)
17 07 2561 (92) 17 07 2561 (95)
17 07 2561 (101) 17 07 2561 (109)
17 07 2561 (120) 17 07 2561 (127)