หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มทักษะแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 รุ่นที่ 7 เพื่อให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรในที่ดินของตนได้ มีกำหนดการอบรมทั้งหมด 3 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 16-18 กรกฎาคม 256 ในวันที่ 3 ของการฝึกอบรม ภาคเช้าประกอบด้วยรายวิชา การประยุกต์ใช้ดินตามศาสตร์พระราชา บรรยายโดย นายสมควร ประเมธิ์ศรี ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลหนองสูงใต้ และรายวิชาการเข้าถึงสารสนเทศและการใช้ประโยชน์ Application กรมพัฒนาที่ดิน บรรยายโดยนายเกรียงไกร อิ่มสมโภช ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน (สพข.4) ส่วนภาคบ่ายเป็นการวิเคราะห์ประเด็นคำถามและการนำเสนอของผู้เข้ารับการอบรมว่าได้อะไรจากการอบรมและสามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างไร ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร และในการอบรมช่วงสุดท้ายเป็นการบรรยายสรุปผลการฝึกอบรม มอบเกียรติบัตร และกล่าวปิดการฝึกอบรม โดย นายบุญส่ง ชื่นตา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

18 07 2561 (4) 18 07 2561 (6)
18 07 2561 (12) 18 07 2561 (19)
18 07 2561 (24) 18 07 2561 (166)
18 07 2561 (163) 18 07 2561 (154)
17 07 2561 (70) 17 07 2561 (71)
18 07 2561 (141) 18 07 2561 (134)
18 07 2561 (114) 18 07 2561 (109)