หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายบุญส่ง ชื่นตา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ร่วมการประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 5 โดยมี นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11 และ 12 เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปี พ.ศ. 2561 ตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนจากส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง

35437 35434
35440 35439
35438 S 1220630