หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร งบประมาณเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2561 โดยการสนับสนุนปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 25 ตัน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการใช้สารอินทรีย์ทางการเกษตร และให้เกษตรกรหันมาใช้สารอินทรีย์แทนการใช้สารเคมีที่มีราคาแพง และส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเกษตร รวมถึงสุขภาพของผู้บริโภคด้วย มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 ราย

35480 35482
35484 35487
35490 S 1228807
35493 35491