หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2561 ครั้งที่ 4 จังหวัดมุกดาหาร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ศพก. และแปลงใหญ่ รวมทั้งเป็นการบูรณาการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายถาวร เผ่าภูไทย ประธานศูนย์ ศพก.นาโสก เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

3082561 S 1352325
S 1352326 S 1352327