หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร พร้อมด้วยอาจารย์จากโรงเรียนที่ร่วมโครงการหมอดินน้อย ปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนห้วยตาเปอะ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ร่วมโครงการประชุมติดตามประเมินผล ปัญหา อุปสรรค การดำเนินโครงการหมอดินน้อย ปีงบประมาณ 2561 ณ ชลพฤษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เพื่อศึกษาและติดตามผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค และจัดทำข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการหมอดินน้อย ปีงบประมาณ 2561 แล้วนำข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษามาวางแนวทางและเตรียมความพร้อมในการทำโครงการหมอดินน้อย ปีงบประมาณ 2562 ต่อไป อีกทั้งได้เดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ ณ โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 1 บ้านหนองคันจาม ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

 

76078 76079
76080 76116
76117 76120
76120 76121