หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ดำเนินงานโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ฝึกอบรมหลักสูตร “การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน” ปีงบประมาณ 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้เกษตรกรนำแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรม ทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ของเกษตรกร และเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และมีรายได้เสริม มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 129 ราย

Act 17 08 2561 2 (31) Act 17 08 2561 2 (27)
Act 17 08 2561 2 (28) Act 17 08 2561 2 (26)
Act 17 08 2561 2 (23) Act 17 08 2561 2 (21)
Act 17 08 2561 2 (19) Act 17 08 2561 2 (17)
Act 17 08 2561 2 (5) Act 17 08 2561 2 (3)