หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ร่วมงานมหกรรม เปิดโรงงานผลิตยาสมุนไพร GMP โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย และรับมอบโล่เกียรติคุณในฐานะคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ โดยมีนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในการเปิดงาน และมี นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินงานโครงการเมืองสมุนไพร (Herbal city) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และวาระจังหวัด 36 กิจกรรม 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร และเพื่อสนับสนุนยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

54073 54077
54074 54076
54079 54078
54080 54081