หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา

วันที่ 26 สิงหาคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ดำเนินงานโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ฝึกอบรมหลักสูตร “การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน” ปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรประจำอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรนำแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรม ทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ของเกษตรกร และเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถลดรายจ่ายและเพี่มรายได้เสริมในครัวเรือนได้ มีเกษตรเข้าร่วมอบรม จำนวน 177 ราย

1040903 1042122
1042123 1042126
1040907 1040887