หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร (งบประมาณเพิ่มเติม) ปีงบประมาณ 2561 โดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 25 ตัน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการใช้สารอินทรีย์ทางการเกษตร และให้เกษตรกรหันมาใช้สารอินทรีย์แทนการใช้สารเคมีที่มีราคาแพง และส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเกษตร รวมถึงสุขภาพของผู้บริโภคด้วย มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 ราย

37917 37918
37892 37903
S 1835039 S 1835040
S 1835037 S 1835041