หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร จัดงานรณรงค์ปลูกปอเทือง ขับเคลื่อนงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 ณ แปลงสาธิตปลูกปอเทือง หมู่ที่ 5 บ้านคำพอก ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม ของทุกปี 2. เพื่อสืบสานและน้อมนำแนวพระราชดำริ ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน การพัฒนาที่ดิน ให้เป็นที่รับรู้กันในวงกว้าง พร้อมทั้งให้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริใช้ในการอนุรักษ์แก้ปัญหาดินในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการปรับปรุงดินด้วยการใช้ปุ๋ยพืชสด โดยเฉพาะปอเทือง เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ได้จากการไถกลบ ให้ธาตุอาหารและอินทรียวัตถุแก่ดิน เจริญเติบโตได้เร็ว ปลูกง่าย อายุสั้น และย่อยสลายง่าย กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานเปิดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้นำท้องถิ่น ทหาร ผู้ใหญ่บ้าน หมอดินอาสา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานและร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง จำนวน 200 ราย

act 11 10 61 (1) act 11 10 61 (6)
act 11 10 61 (13) act 11 10 61 (2)
act 11 10 61 (5) act 11 10 61 (10)
act 11 10 61 (3) act 11 10 61 (8)
act 11 10 61 (12) act 11 10 61 (4)
act 11 10 61 (7) act 11 10 61 (11)