หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายบุญส่ง ชื่นตา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 7/2561 โดยมี นางสุมามาลย์ สายชมภู รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรในระดับจังหวัดมีความเป็นเอกภาพ เกิดการบูรณาการทุกภาคส่วน และมีผลการปฏิบัติงานเป็นรูปธรรม อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง

3006563 3006564
3006567 3006569