หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ของกรมพัฒนาที่ดินเรื่อง สาธิตการใช้งานโปรแกรมและเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับงานบริการของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการให้บริการของกรมฯ สามารถใช้งานโปรแกรมและเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการโดยไม่ขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนได้ มีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

53630 53623
53624 53626
53627 53629