หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 256 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร โดยฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 1 ดำเนินงาน ส่งเสริมเครือข่ายเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ในการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ถั่วพร้า) และถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพ โดยทางสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์หลักให้เกษตรกรใช้เป็นต้นทุนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้าใช้อัตรา 4-6 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยจะเริ่มทำการปลูกตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงปลายเดือนกรกฎาคม อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 150-170 วัน หรือประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม อย่างไรก็ตาม เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดนี้ทางกรมพัฒนาที่ดินก็พร้อมสนับสนุนให้เกษตรกรนำไปใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนการผลิตและสามารถปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน เมื่อเกษตรกรปลูกในพื้นที่ก็จะกลายเป็นโรงปุ๋ยในแปลงนาได้ทันที นอกจากนี้ สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหารยังสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยหว่านเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้าพร้อมไถกลบตอซังข้าว ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนมกราคม และสามารถเก็บเมล็ดพันธ์ุได้ช่วงปลายเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม

210262 (4) 210262 (1)
210262 (1) 210262 (3)
210262 (6) 210262 (5)