หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร โดยฝ่ายวิชาการ เพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 1 ร่วมเป็นวิทยากร กิจกรรมโครงการทำปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ กลุ่ม ธนาคารโค–กระบือ บ้านโคก ณ หมูที่ 2 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก ใน กลุ่ม ธนาคาร โค-กระบือ บ้านโคก สามารถผลิตปุ๋ยหมักจากมูลของ โค กระบือ ที่เลี้ยงไว้ในครัวเรือน เป็นการสร้างมูลค่าให้เพิ่มมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ในการทำเกษตรในพื้นที่ของตนเองได้อีกด้วย

2 1
3 4