หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 15.00 - 17.00 น. สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร โดยฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 ร่วมเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2562 เพื่อถ่ายทอดความรู้การจัดการกระบวนการเรียนรู้หลักสูตร การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้แก่เกษตรกร โดยบรรยายเรื่อง การลดต้นทุนการผลิต การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหนองสูง ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 25 ราย

1 2
3 4