หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 23 เมษายน 2562 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร โดยฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 เป็นวิทยากรร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2562 เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการกระบวนการเรียนรู้หลักสูตร การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้แก่เกษตรกร โดยบรรยาย เรื่อง การลดต้นทุนการผลิต การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ ณ ศูนย์เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นายสุรชาติ ปรีดี ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 28 ราย

1 2
3 4