หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่3 ร่วมเป็นวิทยากรให้กับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร (ส.ป.ก.มุกดาหาร) ในการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2562 หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยได้ให้ความรู้แก่เกษตรกรในหัวข้อวิชาความรู้เบื้องต้นเรื่องดิน การจัดการธาตุอาหารพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าว และฝึกปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบผลวิเคราะห์ดินของตนเองเบื้องต้น และทราบถึงวิธีการปรับปรุงแก้ไขดินที่มีปัญหาต่อไป ณ ศาลาประชาคมบ้านคำเชียงสา หมู่ที่ 7 ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 43 ราย

3 3
4 1