หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 3 ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด โดยสนับสนุนปูนโดโลไมท์ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สมาชิกโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 2 และบ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร สมาชิกกลุ่มส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร และเกษตรกรที่มีปัญหาดินกรด ซึ่งได้นำตัวอย่างดินมาตรวจวิเคราะห์ความเป็น กรด-ด่าง โดยใช้ชุดตรวจดินภาคสนามของกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งนี้มีพื้นที่เป้าหมายจำนวน 1,200 ไร่ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ศูนย์ฯต่อยอด) หมอดินอาสา นายธนิสร ฤทธิวงษ์ บ้านบะ หมู่ที่ 5 ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

1 2
3 4