หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 3 ดำเนินกิจกรรมส่งเสริม การปรับปรุงพื้นที่ดินกรด โดยสนับสนุนปูนโดโลไมท์ จำนวน 60 ตัน ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำไปใช้ในการปรับสภาพดิน และลดความเป็นกรดของดิน อาทิเช่น สมาชิกกลุ่มส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร และเกษตรกรที่มีปัญหาดินกรด ซึ่งได้นำตัวอย่างดินมาตรวจวิเคราะห์หาความเป็น กรด-ด่าง โดยใช้ชุดตรวจดินภาคสนามของกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งนี้มีพื้นที่เป้าหมายจำนวน 300 ไร่ ณ ศาลากลางบ้านบ้านป่าพะยอม หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

1 2
3 4