หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 1 ได้ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ โดยสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ได้จัดนิทรรศการด้านการพัฒนาที่ดิน มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน และการพัฒนาที่ดินให้เหมาะสมสำหรับเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ พร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิต เช่น สารเร่งซุปเปอร์ พด.1,2,3,7 และน้ำหมักชีวภาพพร้อมใช้ ให้แก่เกษตรกรที่มาขอรับบริการ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

1 2
3 4