หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร โดยฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 ได้ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดโดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร โดยมีการบรรยายเรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ในด้านการปรับปรุงบำรุงดิน การใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 30 ราย ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านอุ่มไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

35985 35983
35982 35981