หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร โดยฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 3 ดำเนินการสนับสนุนและส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านการพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ในพื้นที่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำปัจจัยการผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ของตน และเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยการพึ่งพาตนเอง ช่วยลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้ ในครัวเรือน

82265 82260
82267 82262