หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร พร้อมทั้งให้แนวทางและรับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกษตรกรในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง ตามนโยบายของ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

1 2
3 4