หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เข้าร่วมกิจกรรม วันดินโลก ประจำปี 2562 จังหวัดมุกดาหาร ภายใต้หัวข้อ ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน (Stop Soil Erosion, Save Our Future) โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร รวมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลก และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ ณ สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร โดยกิจกรรมประกอบด้วย การกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางดินเพื่อมนุษยธรรม โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร, การมอบโล่รางวัลผลงานการปลูกหญ้าแฝกดีเด่นแก่หมอดินอาสาและเกษตรกร, การมอบบัตรดินดี ID Din Dee แก่หมอดินอาสา, การแสดงดนตรีพื้นบ้าน และการเสวนาวันดินโลก หัวข้อ ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน : Stop Soil Erosions, Save Our Future ตลอดจนมีการแสดงนิทรรศการ “ตามรอยพระราชปณิธาน ปราชญ์แห่งดิน” นิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน นิทรรศการเกษตรอินทรีย์ นิทรรศการบัตรดินดี ID Din Dee การจำหน่ายสินค้าตลาดนัดการเกษตร กิจกรรมสันทนาการ และนิทรรศการจากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น

10853 10854
10861 10864
10861 10864
10861 10864
10861 10864
10861 10864