หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ดำเนินการเสวนาขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมวันดินโลก ประจำปี 2562 จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่สองของการจัดงาน โดยผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายขจรวิทย์ พันธ์ุยางน้อย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร, นายชาญ จิตรปรีดา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร, นายวรายุทธ สายทอง ครูชำนาญการพิเศษ อาจารย์โรงเรียนบ้านหนองแวง (ครูเกษตรอินทรีย์), นายพรรณนา ราชิวงศ์ ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) บ้านท่าไคร้นาแล, นายปรีชา พาลุกา ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดมุกดาหาร (SDGsPGS) และ ร.ต.ต. โกสินทร์ ศรีสิทธิ์ ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดมุกดาหาร เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนในจังหวัดมุกดาหาร และเพื่อให้ผู้ร่วมรับฟังการเสวนานำแนวทางที่ได้จากการเสวนาไปใช้ในการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของตนเองต่อไป พร้อมทั้งยังมีการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง ของนักเรียนจากโรงเรียนชะโนด 1 ตลอดจนมีการแสดงนิทรรศการ “ตามรอยพระราชปณิธาน ปราชญ์แห่งดิน” นิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน นิทรรศการเกษตรอินทรีย์ นิทรรศการบัตรดินดี ID Din Dee การจำหน่ายสินค้าตลาดนัดการเกษตร กิจกรรมสันทนาการ และนิทรรศการจากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น

10853 10854
10853 10854
10853 10854