หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

1วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 3 ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด โดยสนับสนุนปูนโดโลไมท์ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย

1วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 ดำเนินงานส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด พร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิต (ปูนโดโลไมท์) จำนวน 30 ตัน

4วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหารพร้อมคณะเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหารร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่3 ร่วมเป็นวิทยากรให้กับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร (ส.ป.ก.มุกดาหาร)

1วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 3 ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร ต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง (ครัวไทยสู่ครัวโลก) ปีงบประมาณ 2562