หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์

1วันที่ 23 เมษายน 2562 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร โดยฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 1 ร่วมวิทยากรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2562

1วันที่ 23 เมษายน 2562 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร โดยฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 เป็นวิทยากรร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี

1วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 15.00 - 17.00 น. สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร โดยฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 ร่วมเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2562

1วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 11.00 - 12.00 น. สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร โดยฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 ร่วมเป็นวิทยากร ภายใต้โครงการ 5 ประสาน

2วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร โดยฝ่ายวิชาการ เพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 1 ร่วมเป็นวิทยากร กิจกรรมโครงการทำปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ กลุ่ม ธนาคารโค กระบือ