หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์

1วันที่ 9 มีนาคม 2560 ดำเนินงานโครงการหมอดินน้อยของกรมพัฒนาที่ดิน (เกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน) พื้นที่โรงเรียนบ้านเหล่าหมี หมู่ที่2 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 

6วันที่ 9 มีนาคม 2560 ให้การต้อนรับ นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ (รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ประธานคณะกรรมการการคัดเลือกแปลงต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ระดับกลุ่มจังหวัด พร้อมคณะ

6วันที่17 กุมภาพันธ์ 2560 นายบุญส่ง ชื่นตา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร มอบหมายให้ นส.ปัญจพร ตั้งศิริ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิต

1วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นายบุญส่ง ชื่นตา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อมูลการจัดการกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

 

 

7กิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช ในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พื้นที่แปลงนาสาธิต บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 7 ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร