หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์

1วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

82265วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร โดยฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 3 ดำเนินการสนับสนุนและส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านการพัฒนาที่ดิน

35985วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร โดยฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 ได้ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เอง

3วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 1 ได้ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

1วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 3 ดำเนินกิจกรรมส่งเสริม การปรับปรุงพื้นที่ดินกรด