หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

สรุปความรู้ของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 1/2562
 
 
ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน
 การพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) รายละเอียด pdf
  การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Goverment Procurement : e-GP) ด้วยวิธีเจาะจง สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค รายละเอียด pdf
 การปฏิบัติงาน KTB Corporate Online สำหรับส่วนราชการส่วนภูมิภาค รายละเอียด pdf
 การจัดทำกรอบแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเสนองบประมาณปี 2564 รายละเอียด pdf
ด้านการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน
 การวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล รายละเอียด pdf
  การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ รายละเอียด pdf
ด้านการพัฒนาบทบาทข้าราชการ
 การปลูกจิตสำนึกจริยธรรม และคุณธรรม ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ รายละเอียด pdf